Egyházközségi hozzájárulás

Kedves Testvérek!

 

A koronavírus járvány új helyzetet teremtett. Nem tarthatunk nyilvános szentmiséket, ritkábbak a személyes találkozások. Templomunk perselybevétele, valamint a személyesen befizetett egyházközségi hozzájárulás (egyház adó) lecsökkent. Kiadásaink nagy részét azonban továbbra is fizetnünk kell, a plébániát és a templomot fent kell tartanunk.

 

Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely miatt az egyházközség működni tud. Az egyházközségi hozzájárulás önkéntes, de aki az egyházhoz tartozik, annak illik kifejezni a közösséghez tartozást a közös terhek viselésével.

 

Most arra kérjük a kedves testvéreket, hogy aki teheti a perselybe szánt adományát, vagy egyházi adóját átutalással teljesítse.

A CIB Banknál vezetett 11103808 - 19835903 - 36000001 számú számlára, az Érd-Tusculanum Katolikus Egyházközség nevére utalhatja a hozzájárulást. (a közlemények rovatba kérjük, tüntesse fel a befizető nevét, címét és „egyházadó”.)

A templom vasárnap nyitva van, az állópersely hozzáférhető, így készpénzes adományozásra is van lehetőség. A templom újságos asztalán megtalálható az ún. sárga csekk, azoknak, akik a hagyományos befizetési módot választanák.

 

Az egyházközségi hozzájárulás mértéke a havi jövedelem vagy nyugdíj 0,5 %-a keresőnként. A családok természetesen együttesen is fizethetik "egyházi adójukat".

 

Itt szeretnénk megköszönni azok támogatását, akik ennél többet adtak, és egyben kérjük, hogy mindenki annyival támogassa a helyi közösség működését, amennyivel módjában áll. Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az egyházközségi hozzájárulás pontos megfizetésével támogatják plébániánk zavartalan működését és a templomunk fenntartását.

Isten fizesse meg bőségesen mindenki adományát, és a plébánia közösségért tett fáradozását.

Imádkozzunk közösen azért, hogy mielőbb személyesen találkozhassunk.

  

 

                                                                                                                                                                                                                      Mojzer György (plébános)

A Szentatya felhívása

Március 25-én a délelőtti általános kihallgatás végén a Szentatya megismételte felhívását: arra kér minden keresztény hívőt, hogy csatlakozzon március 27-én, pénteken 18 órakor a Szent Péter-bazilika előtti téren vezetett imájához, hogy a keresztények könyörgő fohásza egy lélekből törjön fel mindenható Atyánkhoz. Isten igéjének meghallgatása és a szentségimádás után Ferenc pápa Urbi et Orbi áldást ad, melyhez teljes búcsú kapcsolódik. Az imát és az áldást a Duna Televízió, a Bonum Televízió, a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió élőben közvetíti.

Az MKPK közleménye

Az MKPK közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

 

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Imádság járvány idején

Imádság járvány idején

 

2020.03.12. - Erdő Péter bíboros, prímás együttérzését és közelségét fejezi ki a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és tegyen meg mindent a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és kéri az alábbi fohász elimádkozását. Spányi Antal megyés püspök csatlakozva bíboros úr imára hívó kezdeményezéséhez a Székesfehérvári Egyházmegyében arra kéri a papokat és a híveket a templomokban és otthonaikban imádkozzák a járvány ideje alatta következőket.

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

 

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

 

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

 

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

 

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

 

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

 

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Gyászjelentés

Plébánosunk, Gyuri Atya szeretett édesapja Mojzer Pál életének 85. évében, türelemmel és méltósággal viselt súlyos keresztjét visszaadta teremtőjének. A jó Isten kegyelme és a Szűzanya szeretete megadta számára, hogy az Egyház szentségeiben megerősítve, pap fia jelenlétében imádsággal kísérve léphette át az örök élet kapuját. Szentmisében történő búcsúztatása csak szűk családi körben lesz megtartva. Imádkozzunk érte!

Elhunyt Miklós Dezső nyugalmazott esperes-plébános

Életének 85., áldozópapságának 62. évében, 2014. augusztus 8-án a székesfehérvári papi otthonban szentségekkel megerősítve hazatért Teremtőjéhez Miklós Dezső címzetes prépost, nyugalmazott esperes-plébános – tájékoztat a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye.

 

 

 

 

 

Bővebben...

Ferenc pápa levele a családokhoz

Ferenc pápa levélben kéri a családok imáját a püspöki szinódus következő közgyűléséért. A levél szövegét – melyet a Szentatya február 2-án, Jézus bemutatásának ünnepén írt – ma, február 25-én tették közzé.
 
 
 
 

Bővebben...

Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja


Árpád-házi Boldog Jolán királyi és szent család sarja. Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való 

Laszkarisz Mária. Nagynénje Árpád-házi Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes, nővére Boldog Kinga, húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme.

 
 
 
 
 
 
 

Bővebben...

Róma püspöke megkezdte péteri szolgálatát

Ezekben a percekben kezdődött a Vatikánban a szentmise, amellyel Ferenc pápa megkezdi péteri szolgálatát. A szentszéki sajtóterem igazgatója, P. Lombardi március 18-án, hétfőn a déli órákban újabb sajtótájékoztatót tartott a vatikáni Média Központban az újságírók számára.

 

 

Bővebben...

Az új pápa első szavai a hívekhez

Jean-Louis Tauran protodiakónus bejelentése után az új pápa, az argentin jezsuita Jorge Mario Bergoglio, eddigi Buenos Aires-i érsek 20 óra 21 perckor kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére, és köszöntötte a híveket. Az eső ellenére a Szent Péter téren több mint százezren gyűltek össze, és ünnepelték az új pápát.

 

Bővebben...

Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa

Krisztus 266. helytartója – az eddigi Buenos Aires-i érsek 76 éves. Az első latin-amerikai és az első jezsuita pápa. Tömegközlekedéssel jár, főpapi rezidencia helyett apartmanban lakik, síkra száll a szegényekért. Jorge Mario Bergoglio párbeszédre kész személyiség.

 

 

 

 

 

Bővebben...

A Magyar Katolikus Családegyesület támogatja az EGY KÖZÜLÜNK kezdeményezést

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége állásfoglalást tett közzé az EGY KÖZÜLÜNK európai polgári kezdeményezésről és támogatásáról.

 

 

 

 

 

Bővebben...

I. Egyházmegyei Ki mit tud!

ki mit tud?Napjainkban egymást érik a kereskedelmi televíziókban sugárzott különböző tehetségkutató versenyek, amelyeknek döntő többsége azonban nem az EMBER-ről, nem a TEHETSÉG-ről szól, hanem az üzletről. A hitből fakadó, szeretettel átadott, közzétett művészi értékek alig-alig jutnak el hozzánk. Pedig ezekre a ma emberének nagyon nagy szüksége volna. 

 

 

Bővebben...

2013 egyházi és állami ünnepei: hatnapos karácsony

2013-ban az összes állami ünnepnapunk munkanapra esik majd. Nézze meg, milyen napra esnek 2013 egyházi és állami ünnepei!

 

Bővebben...